AJUTATI ASOCIATIA DEZVOLTAM ZIARULVIITOR.RO

Versiunea online

Actualizeaza profil
Recomanda
Dezabonare

Legislatia : Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima. (Vrei sa faci sponsorizari ? Citeste aici legea sponsorizarii).

    Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza în urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, în aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Mai bine contactati-ne.

DECLARATIA 230 (pdf)

Va ajutam !

Completati FORMULAR DE SPONSORIZARE online

Plata la Banca – IBAN : RO –IBAN – RO18INGB0000999903013698

0722 139 443

 

un formular per persoana

DA sunt interesat de a sponsoriza Asociatia Dezvoltam ZiarulViitor.ro

NUME SI PRENUME
SOCIETATE
Adresa
Tel. :
E-Mail :
Website :
ORAS :
TARA :
Vreau sa fiu contactat

Sponsor – persoana fizica

Sponsor – persoana juridica

Precizari :

PARTENERI

Va prezentam mai jos ultima versiune a legii care reglementeaza sponsorizarea :

LEGEA Nr. 32*) din 19 mai 1994 privind sponsorizarea

Actualizata cu Legea Nr. 394/30.10.2006 publicata în M.Of. Nr. 892/02.11.2006

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

(2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific – cercetare fundamentala si aplicata.

(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentica în care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.

(5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Art. 2 – Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din România sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare în conditiile legii.

Art. 3 – (1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.

(2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.

Art. 4 – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:

a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara în România sau urmeaza sa desfasoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de întretinere, restaurare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice;

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoana fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul în România, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin în domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

Art. 5 – (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea într-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

(3) Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.

(4) Anunturile vor fi formulate astfel încât sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, în mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.

(5) În cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara în favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6 – Facilitatile prevazute în prezenta lege nu se acorda în cazul:

a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice;

b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pâna la gradul al patrulea inclusiv;

c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Art. 7 – Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.

Art. 8 – (1) – (3) *** Desi art. 36, lit. b) din Legea nr. 414/2002 abroga art. II din O.U.G. nr. 127/1999 care modifica alin. 1, 2 si 3 ale art. 8, consideram ca intentia legiuitorului a fost de a abroga aceste din urma alineate, întrucât regimul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat a fost reglementat prin art. 9, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 414/2002. La aceste prevederi trebuie raportat si alineatul urmator.

(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului român, conform legislatiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, în aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Art. 9 – (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Art. 10 – (1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu înlatura dreptul partilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului.

Art. 11 – Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute în prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.

Art. 12 – *** Abrogat de L. Nr. 105/1997

Art. 13 – *** Abrogat de L. Nr. 105/1997

Art. 14 – *** Abrogat de O.G. Nr. 36/1998

Art. 15 – *** Abrogat de O.G. Nr. 36/1998

Art. 16 – *** Abrogat de O.G. Nr. 36/1998

Art. 17 – Prevederile prezentei legi intra în vigoare cu data de întâi a lunii urmatoare publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 18 – Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

SPRIJINIŢI PRESA PUR INDEPENDENTĂ! Având în vedere că nu avem servicii comerciale cu statul român,  fiecare leu va ajuta la dezvoltarea sustenabilă şi modernizarea infrastructurii noastre pentru extiderea comunicării directe. Să fim un furnizor de informații de calitate și reportaje deosebite din toate punctele de vedere ale opiniei publice și mergem pe ideea de transparență spre mai multe variante alternative de fluxuri de anchete politice, economice, socio-umane, afaceri externe si interne, gândirii politice interne și spre o mai mare deschidere în cadrul societății civile .  

 

  1. Găsiţi aici contul IBAN ,, RO18INGB0000999903013698” pentru fiecare formă de ajutor financiar, care ne dă puterea să ajutăm,  să muncim mai mult pentru comunitate românească, care are nevoie de redresare privind libertatea de exprimare şi publică, libertatea pe tărâmul politic românesc, nu este în ultima instanţă decât un drept fundamental al gândirii şi puterii  dată tuturor românilor unei societăţi bine dezvoltate din punctul de vedere al  manifestului conceptului de democrație directă şi de a lucra în folosul României. ,,Pentru câinele care apără calitatea democratică să fie prosperă şi curată în patriei noastre,,,!
  2. Cu ale cuvine deosebite, fiind vorba despre spaţii de publicitate media pentru firme din sectorul economic, avand oferte de publicitate foarte mici, întrucât avem posibilitatea să oferim şi alternative de promovare prin articole de publicitate. Ne angajăm să oferim publicitate pentru libertatea economică directă, pentru mediul de afaceri de pe piata economică, deoarece există maturitate din punctul de vedere al business-ului românesc și european, care să producă profit cu ajutorul internetului, fără costuri ridicate şi cu efort financiar foarte redus, din partea companiilor care se angajează să facă afaceri de înaltă calitate economică pentru un viitor de înaltă calitate şi sigur. 

 

Cu deosebită consideraţie,

Echipa -ZViitor.ro

Name:
Email:
6 + 4 = ?
Subject:
Message:
 
Venituri zero ptr dezvoltare si crestere. Cluburi politice zero. Parteneri si Finantatori zero!Programe despre tineri sunt zero pentru incluziunii sociale. Comunicate de presa sunt! Investitii in cadrul infrastructura de transport si refacerea infrastructurii locale sunt zero. . Guvernele locale nu au fonduri europene din partea Guvernelor politice si omologate de Parlamentul . Guvernul al Comisiei Europene nu este expresia Guvernului PSD. Alegerile locale nu sunt peste 3 ani. Guvernul meu este inca vie si va guverna Romania. Partide noi trebuie sa fie in domeniul politic. Schimbarea legile electorale la baza firul ierbii ar trebui sa fie. Sunt milioane de probleme economice si sunt multe milioane de facut. De cumparat locuri noi de munca nu sunt. Democratia are nevoie insa de mecanisme speciale prin care sa se poata „certifica” legitimitatea.